Словарь санскрита

Русско-санскритский словарь / русско-санскритский словарь.
Около 30 тысяч слов санскрита.

धूसर

धूसर /dhūsara/
1) покрытый пылью
2) цвета пыли, серый

Adj., m./n./f.

m.sg.du.pl.
Nom.dhūsaraḥdhūsaraudhūsarāḥ
Gen.dhūsarasyadhūsarayoḥdhūsarāṇām
Dat.dhūsarāyadhūsarābhyāmdhūsarebhyaḥ
Instr.dhūsareṇadhūsarābhyāmdhūsaraiḥ
Acc.dhūsaramdhūsaraudhūsarān
Abl.dhūsarātdhūsarābhyāmdhūsarebhyaḥ
Loc.dhūsaredhūsarayoḥdhūsareṣu
Voc.dhūsaradhūsaraudhūsarāḥ


f.sg.du.pl.
Nom.dhūsarādhūsaredhūsarāḥ
Gen.dhūsarāyāḥdhūsarayoḥdhūsarāṇām
Dat.dhūsarāyaidhūsarābhyāmdhūsarābhyaḥ
Instr.dhūsarayādhūsarābhyāmdhūsarābhiḥ
Acc.dhūsarāmdhūsaredhūsarāḥ
Abl.dhūsarāyāḥdhūsarābhyāmdhūsarābhyaḥ
Loc.dhūsarāyāmdhūsarayoḥdhūsarāsu
Voc.dhūsaredhūsaredhūsarāḥ


n.sg.du.pl.
Nom.dhūsaramdhūsaredhūsarāṇi
Gen.dhūsarasyadhūsarayoḥdhūsarāṇām
Dat.dhūsarāyadhūsarābhyāmdhūsarebhyaḥ
Instr.dhūsareṇadhūsarābhyāmdhūsaraiḥ
Acc.dhūsaramdhūsaredhūsarāṇi
Abl.dhūsarātdhūsarābhyāmdhūsarebhyaḥ
Loc.dhūsaredhūsarayoḥdhūsareṣu
Voc.dhūsaradhūsaredhūsarāṇi

Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary
---

धूसर [ dhūsara ] [ dhūsara ] m. f. n. (√ [ dhvaṃs ] , or [ dhvas ] ; cf. [ dhvasira ] ) dust-coloured , grey Lit. Kāv. Lit. Rājat. ( [ -tva ] , n. Lit. Dhūrtas.)

[ dhūsara ] m. grey (the colour) Lit. W.

an ass Lit. L.

an oilman Lit. ib.

a pigeon Lit. ib.

a partic. plant Lit. Var. ( sweet vetch Lit. Gal.)

[ dhūsarā ] f. a kind of shrub Lit. L.

[ dhūsarī ] f. N. of a Kiṃ-narī.


---

смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, румынский словарь, язык,