Словарь санскрита

Русско-санскритский словарь / русско-санскритский словарь.
Около 30 тысяч слов санскрита.

दूष

दूष /dūṣa/ загрязняющий что-л. (—o)

Adj., m./n./f.

m.sg.du.pl.
Nom.dūṣaḥdūṣaudūṣāḥ
Gen.dūṣasyadūṣayoḥdūṣāṇām
Dat.dūṣāyadūṣābhyāmdūṣebhyaḥ
Instr.dūṣeṇadūṣābhyāmdūṣaiḥ
Acc.dūṣamdūṣaudūṣān
Abl.dūṣātdūṣābhyāmdūṣebhyaḥ
Loc.dūṣedūṣayoḥdūṣeṣu
Voc.dūṣadūṣaudūṣāḥ


f.sg.du.pl.
Nom.dūṣādūṣedūṣāḥ
Gen.dūṣāyāḥdūṣayoḥdūṣāṇām
Dat.dūṣāyaidūṣābhyāmdūṣābhyaḥ
Instr.dūṣayādūṣābhyāmdūṣābhiḥ
Acc.dūṣāmdūṣedūṣāḥ
Abl.dūṣāyāḥdūṣābhyāmdūṣābhyaḥ
Loc.dūṣāyāmdūṣayoḥdūṣāsu
Voc.dūṣedūṣedūṣāḥ


n.sg.du.pl.
Nom.dūṣamdūṣedūṣāṇi
Gen.dūṣasyadūṣayoḥdūṣāṇām
Dat.dūṣāyadūṣābhyāmdūṣebhyaḥ
Instr.dūṣeṇadūṣābhyāmdūṣaiḥ
Acc.dūṣamdūṣedūṣāṇi
Abl.dūṣātdūṣābhyāmdūṣebhyaḥ
Loc.dūṣedūṣayoḥdūṣeṣu
Voc.dūṣadūṣedūṣāṇi

Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary
---

 दूष [ dūṣa ] [ dūṣa ] m. f. n. defiling , corrupting (ifc. ; cf. [ kora- ] , [ paṅkti ] ) .


---