Словарь санскрита

Русско-санскритский словарь / русско-санскритский словарь.
Около 30 тысяч слов санскрита.

विदूर

विदूर /vidūra/
1) отдалённый
2) недосягаемый для кого-л. (Gen. );
Acc. [drone1]विदूरम्[/drone1] adv. вдаль;
Abl. [drone1]विदूराद्[/drone1] adv. издали

Adj., m./n./f.

m.sg.du.pl.
Nom.vidūraḥvidūrauvidūrāḥ
Gen.vidūrasyavidūrayoḥvidūrāṇām
Dat.vidūrāyavidūrābhyāmvidūrebhyaḥ
Instr.vidūreṇavidūrābhyāmvidūraiḥ
Acc.vidūramvidūrauvidūrān
Abl.vidūrātvidūrābhyāmvidūrebhyaḥ
Loc.vidūrevidūrayoḥvidūreṣu
Voc.vidūravidūrauvidūrāḥ


f.sg.du.pl.
Nom.vidūrāvidūrevidūrāḥ
Gen.vidūrāyāḥvidūrayoḥvidūrāṇām
Dat.vidūrāyaividūrābhyāmvidūrābhyaḥ
Instr.vidūrayāvidūrābhyāmvidūrābhiḥ
Acc.vidūrāmvidūrevidūrāḥ
Abl.vidūrāyāḥvidūrābhyāmvidūrābhyaḥ
Loc.vidūrāyāmvidūrayoḥvidūrāsu
Voc.vidūrevidūrevidūrāḥ


n.sg.du.pl.
Nom.vidūramvidūrevidūrāṇi
Gen.vidūrasyavidūrayoḥvidūrāṇām
Dat.vidūrāyavidūrābhyāmvidūrebhyaḥ
Instr.vidūreṇavidūrābhyāmvidūraiḥ
Acc.vidūramvidūrevidūrāṇi
Abl.vidūrātvidūrābhyāmvidūrebhyaḥ
Loc.vidūrevidūrayoḥvidūreṣu
Voc.vidūravidūrevidūrāṇi

Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary
---

विदूर [ vidūra ] [ vi-dūra ] m. f. n. very remote or distant Lit. ŚāṅkhŚr. Lit. Kāv. (acc. with √ [ kṛ ] , to remove ; [ °vi-dūram ] ind. far distant , far away Lit. TBr. ; [ vi-dūrāt ] or [ °ra-tas ] , from afar , far away ; [ °re ] , far distant ; [ °ra ] ibc. far , from afar)

far removed from , not attainable by (gen.) Lit. BhP.

(ifc.) not caring for Lit. ib.

[ vidūra ] m. N. of a son of Kuru Lit. MBh. (B.)

of a mountain or town or any locality Lit. Śiś. Sch. ( cf. Lit. Pāṇ. 4-3 , 84)

[ vidūram ] ind. , see [ vidūra ] , far distant , far away Lit. TBr.


---