Санскрит. Алфавит деванагари. Лигатуры

क्ष ज्ञ
kkaक्क kkhaक्ख kgaक्ग kghaक्घ kṅaक्ङ kcaक्च kchaक्छ kjaक्ज kjhaक्झ kñaक्ञ kṭaक्ट kṭhaक्ठ kḍaक्ड kḍhaक्ढ kṇaक्ण ktaक्त kthaक्थ kdaक्द kdhaक्ध knaक्न kpaक्प kphaक्फ kbaक्ब kbhaक्भ kmaक्म kyaक्य kraक्र klaक्ल kvaक्व kśaक्श kśaक्ष ksaक्स khaक्ह kḷaक्ळ kkṣaक्क्ष kgñaक्ज्ञ
khkaख्क khkhaख्ख khgaख्ग khghaख्घ khṅaख्ङ khcaख्च khchaख्छ khjaख्ज khjhaख्झ khñaख्ञ khṭaख्ट khṭhaख्ठ khḍaख्ड khḍhaख्ढ khṇaख्ण khtaख्त khthaख्थ khdaख्द khdhaख्ध khnaख्न khpaख्प khphaख्फ khbaख्ब khbhaख्भ khmaख्म khyaख्य khraख्र khlaख्ल khvaख्व khśaख्श khśaख्ष khsaख्स khhaख्ह khḷaख्ळ khkṣaख्क्ष khgñaख्ज्ञ
gkaग्क gkhaग्ख ggaग्ग gghaग्घ gṅaग्ङ gcaग्च gchaग्छ gjaग्ज gjhaग्झ gñaग्ञ gṭaग्ट gṭhaग्ठ gḍaग्ड gḍhaग्ढ gṇaग्ण gtaग्त gthaग्थ gdaग्द gdhaग्ध gnaग्न gpaग्प gphaग्फ gbaग्ब gbhaग्भ gmaग्म gyaग्य graग्र glaग्ल gvaग्व gśaग्श gśaग्ष gsaग्स ghaग्ह gḷaग्ळ gkṣaग्क्ष ggñaग्ज्ञ
ghkaघ्क ghkhaघ्ख ghgaघ्ग ghghaघ्घ ghṅaघ्ङ ghcaघ्च ghchaघ्छ ghjaघ्ज ghjhaघ्झ ghñaघ्ञ ghṭaघ्ट ghṭhaघ्ठ ghḍaघ्ड ghḍhaघ्ढ ghṇaघ्ण ghtaघ्त ghthaघ्थ ghdaघ्द ghdhaघ्ध ghnaघ्न ghpaघ्प ghphaघ्फ ghbaघ्ब ghbhaघ्भ ghmaघ्म ghyaघ्य ghraघ्र ghlaघ्ल ghvaघ्व ghśaघ्श ghśaघ्ष ghsaघ्स ghhaघ्ह ghḷaघ्ळ ghkṣaघ्क्ष ghgñaघ्ज्ञ
ṅkaङ्क ṅkhaङ्ख ṅgaङ्ग ṅghaङ्घ ṅṅaङ्ङ ṅcaङ्च ṅchaङ्छ ṅjaङ्ज ṅjhaङ्झ ṅñaङ्ञ ṅṭaङ्ट ṅṭhaङ्ठ ṅḍaङ्ड ṅḍhaङ्ढ ṅṇaङ्ण ṅtaङ्त ṅthaङ्थ ṅdaङ्द ṅdhaङ्ध ṅnaङ्न ṅpaङ्प ṅphaङ्फ ṅbaङ्ब ṅbhaङ्भ ṅmaङ्म ṅyaङ्य ṅraङ्र ṅlaङ्ल ṅvaङ्व ṅśaङ्श ṅśaङ्ष ṅsaङ्स ṅhaङ्ह ṅḷaङ्ळ ṅkṣaङ्क्ष ṅgñaङ्ज्ञ
ckaच्क ckhaच्ख cgaच्ग cghaच्घ cṅaच्ङ ccaच्च cchaच्छ cjaच्ज cjhaच्झ cñaच्ञ cṭaच्ट cṭhaच्ठ cḍaच्ड cḍhaच्ढ cṇaच्ण ctaच्त cthaच्थ cdaच्द cdhaच्ध cnaच्न cpaच्प cphaच्फ cbaच्ब cbhaच्भ cmaच्म cyaच्य craच्र claच्ल cvaच्व cśaच्श cśaच्ष csaच्स chaच्ह cḷaच्ळ ckṣaच्क्ष cgñaच्ज्ञ
chkaछ्क chkhaछ्ख chgaछ्ग chghaछ्घ chṅaछ्ङ chcaछ्च chchaछ्छ chjaछ्ज chjhaछ्झ chñaछ्ञ chṭaछ्ट chṭhaछ्ठ chḍaछ्ड chḍhaछ्ढ chṇaछ्ण chtaछ्त chthaछ्थ chdaछ्द chdhaछ्ध chnaछ्न chpaछ्प chphaछ्फ chbaछ्ब chbhaछ्भ chmaछ्म chyaछ्य chraछ्र chlaछ्ल chvaछ्व chśaछ्श chśaछ्ष chsaछ्स chhaछ्ह chḷaछ्ळ chkṣaछ्क्ष chgñaछ्ज्ञ
jkaज्क jkhaज्ख jgaज्ग jghaज्घ jṅaज्ङ jcaज्च jchaज्छ jjaज्ज jjhaज्झ jñaज्ञ jṭaज्ट jṭhaज्ठ jḍaज्ड jḍhaज्ढ jṇaज्ण jtaज्त jthaज्थ jdaज्द jdhaज्ध jnaज्न jpaज्प jphaज्फ jbaज्ब jbhaज्भ jmaज्म jyaज्य jraज्र jlaज्ल jvaज्व jśaज्श jśaज्ष jsaज्स jhaज्ह jḷaज्ळ jkṣaज्क्ष jgñaज्ज्ञ
jhkaझ्क jhkhaझ्ख jhgaझ्ग jhghaझ्घ jhṅaझ्ङ jhcaझ्च jhchaझ्छ jhjaझ्ज jhjhaझ्झ jhñaझ्ञ jhṭaझ्ट jhṭhaझ्ठ jhḍaझ्ड jhḍhaझ्ढ jhṇaझ्ण jhtaझ्त jhthaझ्थ jhdaझ्द jhdhaझ्ध jhnaझ्न jhpaझ्प jhphaझ्फ jhbaझ्ब jhbhaझ्भ jhmaझ्म jhyaझ्य jhraझ्र jhlaझ्ल jhvaझ्व jhśaझ्श jhśaझ्ष jhsaझ्स jhhaझ्ह jhḷaझ्ळ jhkṣaझ्क्ष jhgñaझ्ज्ञ
ñkaञ्क ñkhaञ्ख ñgaञ्ग ñghaञ्घ ñṅaञ्ङ ñcaञ्च ñchaञ्छ ñjaञ्ज ñjhaञ्झ ññaञ्ञ ñṭaञ्ट ñṭhaञ्ठ ñḍaञ्ड ñḍhaञ्ढ ñṇaञ्ण ñtaञ्त ñthaञ्थ ñdaञ्द ñdhaञ्ध ñnaञ्न ñpaञ्प ñphaञ्फ ñbaञ्ब ñbhaञ्भ ñmaञ्म ñyaञ्य ñraञ्र ñlaञ्ल ñvaञ्व ñśaञ्श ñśaञ्ष ñsaञ्स ñhaञ्ह ñḷaञ्ळ ñkṣaञ्क्ष ñgñaञ्ज्ञ
ṭkaट्क ṭkhaट्ख ṭgaट्ग ṭghaट्घ ṭṅaट्ङ ṭcaट्च ṭchaट्छ ṭjaट्ज ṭjhaट्झ ṭñaट्ञ ṭṭaट्ट ṭṭhaट्ठ ṭḍaट्ड ṭḍhaट्ढ ṭṇaट्ण ṭtaट्त ṭthaट्थ ṭdaट्द ṭdhaट्ध ṭnaट्न ṭpaट्प ṭphaट्फ ṭbaट्ब ṭbhaट्भ ṭmaट्म ṭyaट्य ṭraट्र ṭlaट्ल ṭvaट्व ṭśaट्श ṭśaट्ष ṭsaट्स ṭhaट्ह ṭḷaट्ळ ṭkṣaट्क्ष ṭgñaट्ज्ञ
ṭhkaठ्क ṭhkhaठ्ख ṭhgaठ्ग ṭhghaठ्घ ṭhṅaठ्ङ ṭhcaठ्च ṭhchaठ्छ ṭhjaठ्ज ṭhjhaठ्झ ṭhñaठ्ञ ṭhṭaठ्ट ṭhṭhaठ्ठ ṭhḍaठ्ड ṭhḍhaठ्ढ ṭhṇaठ्ण ṭhtaठ्त ṭhthaठ्थ ṭhdaठ्द ṭhdhaठ्ध ṭhnaठ्न ṭhpaठ्प ṭhphaठ्फ ṭhbaठ्ब ṭhbhaठ्भ ṭhmaठ्म ṭhyaठ्य ṭhraठ्र ṭhlaठ्ल ṭhvaठ्व ṭhśaठ्श ṭhśaठ्ष ṭhsaठ्स ṭhhaठ्ह ṭhḷaठ्ळ ṭhkṣaठ्क्ष ṭhgñaठ्ज्ञ
ḍkaड्क ḍkhaड्ख ḍgaड्ग ḍghaड्घ ḍṅaड्ङ ḍcaड्च ḍchaड्छ ḍjaड्ज ḍjhaड्झ ḍñaड्ञ ḍṭaड्ट ḍṭhaड्ठ ḍḍaड्ड ḍḍhaड्ढ ḍṇaड्ण ḍtaड्त ḍthaड्थ ḍdaड्द ḍdhaड्ध ḍnaड्न ḍpaड्प ḍphaड्फ ḍbaड्ब ḍbhaड्भ ḍmaड्म ḍyaड्य ḍraड्र ḍlaड्ल ḍvaड्व ḍśaड्श ḍśaड्ष ḍsaड्स ḍhaड्ह ḍḷaड्ळ ḍkṣaड्क्ष ḍgñaड्ज्ञ
ḍhkaढ्क ḍhkhaढ्ख ḍhgaढ्ग ḍhghaढ्घ ḍhṅaढ्ङ ḍhcaढ्च ḍhchaढ्छ ḍhjaढ्ज ḍhjhaढ्झ ḍhñaढ्ञ ḍhṭaढ्ट ḍhṭhaढ्ठ ḍhḍaढ्ड ḍhḍhaढ्ढ ḍhṇaढ्ण ḍhtaढ्त ḍhthaढ्थ ḍhdaढ्द ḍhdhaढ्ध ḍhnaढ्न ḍhpaढ्प ḍhphaढ्फ ḍhbaढ्ब ḍhbhaढ्भ ḍhmaढ्म ḍhyaढ्य ḍhraढ्र ḍhlaढ्ल ḍhvaढ्व ḍhśaढ्श ḍhśaढ्ष ḍhsaढ्स ḍhhaढ्ह ḍhḷaढ्ळ ḍhkṣaढ्क्ष ḍhgñaढ्ज्ञ
ṇkaण्क ṇkhaण्ख ṇgaण्ग ṇghaण्घ ṇṅaण्ङ ṇcaण्च ṇchaण्छ ṇjaण्ज ṇjhaण्झ ṇñaण्ञ ṇṭaण्ट ṇṭhaण्ठ ṇḍaण्ड ṇḍhaण्ढ ṇṇaण्ण ṇtaण्त ṇthaण्थ ṇdaण्द ṇdhaण्ध ṇnaण्न ṇpaण्प ṇphaण्फ ṇbaण्ब ṇbhaण्भ ṇmaण्म ṇyaण्य ṇraण्र ṇlaण्ल ṇvaण्व ṇśaण्श ṇśaण्ष ṇsaण्स ṇhaण्ह ṇḷaण्ळ ṇkṣaण्क्ष ṇgñaण्ज्ञ
tkaत्क tkhaत्ख tgaत्ग tghaत्घ tṅaत्ङ tcaत्च tchaत्छ tjaत्ज tjhaत्झ tñaत्ञ tṭaत्ट tṭhaत्ठ tḍaत्ड tḍhaत्ढ tṇaत्ण ttaत्त tthaत्थ tdaत्द tdhaत्ध tnaत्न tpaत्प tphaत्फ tbaत्ब tbhaत्भ tmaत्म tyaत्य traत्र tlaत्ल tvaत्व tśaत्श tśaत्ष tsaत्स thaत्ह tḷaत्ळ tkṣaत्क्ष tgñaत्ज्ञ
thkaथ्क thkhaथ्ख thgaथ्ग thghaथ्घ thṅaथ्ङ thcaथ्च thchaथ्छ thjaथ्ज thjhaथ्झ thñaथ्ञ thṭaथ्ट thṭhaथ्ठ thḍaथ्ड thḍhaथ्ढ thṇaथ्ण thtaथ्त ththaथ्थ thdaथ्द thdhaथ्ध thnaथ्न thpaथ्प thphaथ्फ thbaथ्ब thbhaथ्भ thmaथ्म thyaथ्य thraथ्र thlaथ्ल thvaथ्व thśaथ्श thśaथ्ष thsaथ्स thhaथ्ह thḷaथ्ळ thkṣaथ्क्ष thgñaथ्ज्ञ
dkaद्क dkhaद्ख dgaद्ग dghaद्घ dṅaद्ङ dcaद्च dchaद्छ djaद्ज djhaद्झ dñaद्ञ dṭaद्ट dṭhaद्ठ dḍaद्ड dḍhaद्ढ dṇaद्ण dtaद्त dthaद्थ ddaद्द ddhaद्ध dnaद्न dpaद्प dphaद्फ dbaद्ब dbhaद्भ dmaद्म dyaद्य draद्र dlaद्ल dvaद्व dśaद्श dśaद्ष dsaद्स dhaद्ह dḷaद्ळ dkṣaद्क्ष dgñaद्ज्ञ
dhkaध्क dhkhaध्ख dhgaध्ग dhghaध्घ dhṅaध्ङ dhcaध्च dhchaध्छ dhjaध्ज dhjhaध्झ dhñaध्ञ dhṭaध्ट dhṭhaध्ठ dhḍaध्ड dhḍhaध्ढ dhṇaध्ण dhtaध्त dhthaध्थ dhdaध्द dhdhaध्ध dhnaध्न dhpaध्प dhphaध्फ dhbaध्ब dhbhaध्भ dhmaध्म dhyaध्य dhraध्र dhlaध्ल dhvaध्व dhśaध्श dhśaध्ष dhsaध्स dhhaध्ह dhḷaध्ळ dhkṣaध्क्ष dhgñaध्ज्ञ
nkaन्क nkhaन्ख ngaन्ग nghaन्घ nṅaन्ङ ncaन्च nchaन्छ njaन्ज njhaन्झ nñaन्ञ nṭaन्ट nṭhaन्ठ nḍaन्ड nḍhaन्ढ nṇaन्ण ntaन्त nthaन्थ ndaन्द ndhaन्ध nnaन्न npaन्प nphaन्फ nbaन्ब nbhaन्भ nmaन्म nyaन्य nraन्र nlaन्ल nvaन्व nśaन्श nśaन्ष nsaन्स nhaन्ह nḷaन्ळ nkṣaन्क्ष ngñaन्ज्ञ
pkaप्क pkhaप्ख pgaप्ग pghaप्घ pṅaप्ङ pcaप्च pchaप्छ pjaप्ज pjhaप्झ pñaप्ञ pṭaप्ट pṭhaप्ठ pḍaप्ड pḍhaप्ढ pṇaप्ण ptaप्त pthaप्थ pdaप्द pdhaप्ध pnaप्न ppaप्प pphaप्फ pbaप्ब pbhaप्भ pmaप्म pyaप्य praप्र plaप्ल pvaप्व pśaप्श pśaप्ष psaप्स phaप्ह pḷaप्ळ pkṣaप्क्ष pgñaप्ज्ञ
phkaफ्क phkhaफ्ख phgaफ्ग phghaफ्घ phṅaफ्ङ phcaफ्च phchaफ्छ phjaफ्ज phjhaफ्झ phñaफ्ञ phṭaफ्ट phṭhaफ्ठ phḍaफ्ड phḍhaफ्ढ phṇaफ्ण phtaफ्त phthaफ्थ phdaफ्द phdhaफ्ध phnaफ्न phpaफ्प phphaफ्फ phbaफ्ब phbhaफ्भ phmaफ्म phyaफ्य phraफ्र phlaफ्ल phvaफ्व phśaफ्श phśaफ्ष phsaफ्स phhaफ्ह phḷaफ्ळ phkṣaफ्क्ष phgñaफ्ज्ञ
bkaब्क bkhaब्ख bgaब्ग bghaब्घ bṅaब्ङ bcaब्च bchaब्छ bjaब्ज bjhaब्झ bñaब्ञ bṭaब्ट bṭhaब्ठ bḍaब्ड bḍhaब्ढ bṇaब्ण btaब्त bthaब्थ bdaब्द bdhaब्ध bnaब्न bpaब्प bphaब्फ bbaब्ब bbhaब्भ bmaब्म byaब्य braब्र blaब्ल bvaब्व bśaब्श bśaब्ष bsaब्स bhaब्ह bḷaब्ळ bkṣaब्क्ष bgñaब्ज्ञ
bhkaभ्क bhkhaभ्ख bhgaभ्ग bhghaभ्घ bhṅaभ्ङ bhcaभ्च bhchaभ्छ bhjaभ्ज bhjhaभ्झ bhñaभ्ञ bhṭaभ्ट bhṭhaभ्ठ bhḍaभ्ड bhḍhaभ्ढ bhṇaभ्ण bhtaभ्त bhthaभ्थ bhdaभ्द bhdhaभ्ध bhnaभ्न bhpaभ्प bhphaभ्फ bhbaभ्ब bhbhaभ्भ bhmaभ्म bhyaभ्य bhraभ्र bhlaभ्ल bhvaभ्व bhśaभ्श bhśaभ्ष bhsaभ्स bhhaभ्ह bhḷaभ्ळ bhkṣaभ्क्ष bhgñaभ्ज्ञ
mkaम्क mkhaम्ख mgaम्ग mghaम्घ mṅaम्ङ mcaम्च mchaम्छ mjaम्ज mjhaम्झ mñaम्ञ mṭaम्ट mṭhaम्ठ mḍaम्ड mḍhaम्ढ mṇaम्ण mtaम्त mthaम्थ mdaम्द mdhaम्ध mnaम्न mpaम्प mphaम्फ mbaम्ब mbhaम्भ mmaम्म myaम्य mraम्र mlaम्ल mvaम्व mśaम्श mśaम्ष msaम्स mhaम्ह mḷaम्ळ mkṣaम्क्ष mgñaम्ज्ञ
ykaय्क ykhaय्ख ygaय्ग yghaय्घ yṅaय्ङ ycaय्च ychaय्छ yjaय्ज yjhaय्झ yñaय्ञ yṭaय्ट yṭhaय्ठ yḍaय्ड yḍhaय्ढ yṇaय्ण ytaय्त ythaय्थ ydaय्द ydhaय्ध ynaय्न ypaय्प yphaय्फ ybaय्ब ybhaय्भ ymaय्म yyaय्य yraय्र ylaय्ल yvaय्व yśaय्श yśaय्ष ysaय्स yhaय्ह yḷaय्ळ ykṣaय्क्ष ygñaय्ज्ञ
rkaर्क rkhaर्ख rgaर्ग rghaर्घ rṅaर्ङ rcaर्च rchaर्छ rjaर्ज rjhaर्झ rñaर्ञ rṭaर्ट rṭhaर्ठ rḍaर्ड rḍhaर्ढ rṇaर्ण rtaर्त rthaर्थ rdaर्द rdhaर्ध rnaर्न rpaर्प rphaर्फ rbaर्ब rbhaर्भ rmaर्म ryaर्य rraर्र rlaर्ल rvaर्व rśaर्श rśaर्ष rsaर्स rhaर्ह rḷaर्ळ rkṣaर्क्ष rgñaर्ज्ञ
lkaल्क lkhaल्ख lgaल्ग lghaल्घ lṅaल्ङ lcaल्च lchaल्छ ljaल्ज ljhaल्झ lñaल्ञ lṭaल्ट lṭhaल्ठ lḍaल्ड lḍhaल्ढ lṇaल्ण ltaल्त lthaल्थ ldaल्द ldhaल्ध lnaल्न lpaल्प lphaल्फ lbaल्ब lbhaल्भ lmaल्म lyaल्य lraल्र llaल्ल lvaल्व lśaल्श lśaल्ष lsaल्स lhaल्ह lḷaल्ळ lkṣaल्क्ष lgñaल्ज्ञ
vkaव्क vkhaव्ख vgaव्ग vghaव्घ vṅaव्ङ vcaव्च vchaव्छ vjaव्ज vjhaव्झ vñaव्ञ vṭaव्ट vṭhaव्ठ vḍaव्ड vḍhaव्ढ vṇaव्ण vtaव्त vthaव्थ vdaव्द vdhaव्ध vnaव्न vpaव्प vphaव्फ vbaव्ब vbhaव्भ vmaव्म vyaव्य vraव्र vlaव्ल vvaव्व vśaव्श vśaव्ष vsaव्स vhaव्ह vḷaव्ळ vkṣaव्क्ष vgñaव्ज्ञ
śkaश्क śkhaश्ख śgaश्ग śghaश्घ śṅaश्ङ ścaश्च śchaश्छ śjaश्ज śjhaश्झ śñaश्ञ śṭaश्ट śṭhaश्ठ śḍaश्ड śḍhaश्ढ śṇaश्ण śtaश्त śthaश्थ śdaश्द śdhaश्ध śnaश्न śpaश्प śphaश्फ śbaश्ब śbhaश्भ śmaश्म śyaश्य śraश्र ślaश्ल śvaश्व śśaश्श śśaश्ष śsaश्स śhaश्ह śḷaश्ळ śkṣaश्क्ष śgñaश्ज्ञ
śkaष्क śkhaष्ख śgaष्ग śghaष्घ śṅaष्ङ ścaष्च śchaष्छ śjaष्ज śjhaष्झ śñaष्ञ śṭaष्ट śṭhaष्ठ śḍaष्ड śḍhaष्ढ śṇaष्ण śtaष्त śthaष्थ śdaष्द śdhaष्ध śnaष्न śpaष्प śphaष्फ śbaष्ब śbhaष्भ śmaष्म śyaष्य śraष्र ślaष्ल śvaष्व śśaष्श śśaष्ष śsaष्स śhaष्ह śḷaष्ळ śkṣaष्क्ष śgñaष्ज्ञ
skaस्क skhaस्ख sgaस्ग sghaस्घ sṅaस्ङ scaस्च schaस्छ sjaस्ज sjhaस्झ sñaस्ञ sṭaस्ट sṭhaस्ठ sḍaस्ड sḍhaस्ढ sṇaस्ण staस्त sthaस्थ sdaस्द sdhaस्ध snaस्न spaस्प sphaस्फ sbaस्ब sbhaस्भ smaस्म syaस्य sraस्र slaस्ल svaस्व sśaस्श sśaस्ष ssaस्स shaस्ह sḷaस्ळ skṣaस्क्ष sgñaस्ज्ञ
hkaह्क hkhaह्ख hgaह्ग hghaह्घ hṅaह्ङ hcaह्च hchaह्छ hjaह्ज hjhaह्झ hñaह्ञ hṭaह्ट hṭhaह्ठ hḍaह्ड hḍhaह्ढ hṇaह्ण htaह्त hthaह्थ hdaह्द hdhaह्ध hnaह्न hpaह्प hphaह्फ hbaह्ब hbhaह्भ hmaह्म hyaह्य hraह्र hlaह्ल hvaह्व hśaह्श hśaह्ष hsaह्स hhaह्ह hḷaह्ळ hkṣaह्क्ष hgñaह्ज्ञ
ḷkaळ्क ḷkhaळ्ख ḷgaळ्ग ḷghaळ्घ ḷṅaळ्ङ ḷcaळ्च ḷchaळ्छ ḷjaळ्ज ḷjhaळ्झ ḷñaळ्ञ ḷṭaळ्ट ḷṭhaळ्ठ ḷḍaळ्ड ḷḍhaळ्ढ ḷṇaळ्ण ḷtaळ्त ḷthaळ्थ ḷdaळ्द ḷdhaळ्ध ḷnaळ्न ḷpaळ्प ḷphaळ्फ ḷbaळ्ब ḷbhaळ्भ ḷmaळ्म ḷyaळ्य ḷraळ्र ḷlaळ्ल ḷvaळ्व ḷśaळ्श ḷśaळ्ष ḷsaळ्स ḷhaळ्ह ḷḷaळ्ळ ḷkṣaळ्क्ष ḷgñaळ्ज्ञ
क्ष kṣkaक्ष्क kṣkhaक्ष्ख kṣgaक्ष्ग kṣghaक्ष्घ kṣṅaक्ष्ङ kṣcaक्ष्च kṣchaक्ष्छ kṣjaक्ष्ज kṣjhaक्ष्झ kṣñaक्ष्ञ kṣṭaक्ष्ट kṣṭhaक्ष्ठ kṣḍaक्ष्ड kṣḍhaक्ष्ढ kṣṇaक्ष्ण kṣtaक्ष्त kṣthaक्ष्थ kṣdaक्ष्द kṣdhaक्ष्ध kṣnaक्ष्न kṣpaक्ष्प kṣphaक्ष्फ kṣbaक्ष्ब kṣbhaक्ष्भ kṣmaक्ष्म kṣyaक्ष्य kṣraक्ष्र kṣlaक्ष्ल kṣvaक्ष्व kṣśaक्ष्श kṣśaक्ष्ष kṣsaक्ष्स kṣhaक्ष्ह kṣḷaक्ष्ळ kṣkṣaक्ष्क्ष kṣgñaक्ष्ज्ञ
ज्ञ gñkaज्ञ्क gñkhaज्ञ्ख gñgaज्ञ्ग gñghaज्ञ्घ gñṅaज्ञ्ङ gñcaज्ञ्च gñchaज्ञ्छ gñjaज्ञ्ज gñjhaज्ञ्झ gññaज्ञ्ञ gñṭaज्ञ्ट gñṭhaज्ञ्ठ gñḍaज्ञ्ड gñḍhaज्ञ्ढ gñṇaज्ञ्ण gñtaज्ञ्त gñthaज्ञ्थ gñdaज्ञ्द gñdhaज्ञ्ध gñnaज्ञ्न gñpaज्ञ्प gñphaज्ञ्फ gñbaज्ञ्ब gñbhaज्ञ्भ gñmaज्ञ्म gñyaज्ञ्य gñraज्ञ्र gñlaज्ञ्ल gñvaज्ञ्व gñśaज्ञ्श gñśaज्ञ्ष gñsaज्ञ्स gñhaज्ञ्ह gñḷaज्ञ्ळ gñkṣaज्ञ्क्ष gñgñaज्ञ्ज्ञ
Случайная выборка слов

सहधर्मचरण, अस्माद्, वाल्लभ्य, उपेय, राज्यस्थ, अनुगामिन्, स्याल, आभा, निःसर्, परिश्रम्, हरिक, सुखश्रव, चैलधाव, ज्रि, नैर्मल्य, नद्, दुष्प्रकृति, वासवदत्ता, शोभिन्, रम्यदारुण, अभ्युद्गम्, हेमकर, परिवर्तय्, कर्मिन्, छुरिका, निः-शरण, टाल, सस्यरक्षक, आताम्रता, कलधौत, बुद्धागम, वीरता, हया, प्रभवितर्, त्रिनवति, ईक्षितर्, ब्रह्मक्षत्र, निष्पत्, आस्थातर्, नस्योत, आदिन्, तद्वत्ता, सेनानी, धृष्टता, द्वेषिन्, दुर्गसिंह, परिमन्यु, मधुच्युत्, आनद्ध, शुक्रिया, हसन, मत्तमयूर, वक्रभणित, आशीयंस्, मुक्ति, गातुमन्त्, शुद्धान्त, दुरुक्त, गु, इङ्गुद, रिख्, त्रिवेदी, व्यधन, क्षौम, विनशन, निःस्था, अवभिद्, वर्षिन्, निह्नु, विनिश्चि, °धूर्गत, तदुपकारिन्, त्वक्षीयस्, अनुरागवन्त्, दित्यवह्, जोष्टर्, उल्लसित, मैत्र, रसिकजन, सप्तचत्वारिंशत्, यतिन्, धातुवैरिन्, पर्यवसायिन्, आम्, सामर्थ्य, बाहुशालिन्, विनिधा, अनुपम, भ्राजस्, सार्द्र, व्यत्यास, सर्वत्र, वैमनस्य, राधोदेय, श्वानी, अस्पृशन्त्, समिध्, अजिन, प्रतिश्रुत्, कुप्य, समालभनहस्त, नगरस्थ, युज्, प्रधानतम, दिननक्तम्, स्मिट्, दाक्षिणात्य, यथास्थान, वल्लभता, वातुल, अध्यज्, शस्त, संचय, आपन्नसत्त्वा, बाष्पमोक्ष, ह्रस्वबाहु, डकार, पृक्ष्, गिरिवासिन्, जडिमन्, रुशत्°, देवनिद्, खात्र, आचार्यत्व, मूषी, बाला, जघ्नि, पञ्चधा, सुकीर्ति, ससुहृद्, होत्रा, गौरी, जीमूत, मृणाल, लोलुप, चोष, आद्यन्त, उच्चार, पद्मभव, तोयाञ्जलि, वसुधार, स्वस्तिक, सीताद्रव्या, संपन्न, समानजन्मन्, निर्व्याजता, विलुप्, पराभिद्, फलग्रहि, कुवलय, गोपति, निबाध्, सुरद्विष्, नु, हस्तिराज, अधम, प्रतिबद्ध, शष्पवन्त्, जलरुह्, प्रजल्प्, नाराच, पन्थास्, जानुदघ्न, स्पश, वनग्रहाहिन्, सुश्रीक, दुहितर्, अवलुप्, आवह, कर्, इष्मिन्, जान, खड्गधर, उल्मुक, विचेष्ट, तरुणी, °रोधिन्, मधुवत्, भञ्जन, प्रध्वंस, सुदा, परिकर, प्रव्रजित, त्र्यर, सेतुबन्ध, तव, एकषष्टि, भागशस्, व्रतग्रहण, परीवाह, श्मश्रुकर, अम्, संवर्तक, परिशुष्क, आनकदुन्दुभि, निष्ठा, संगमन, सोम, इष्टि, वेसर, वलीवदन, निर्णिज्, स्तनमध्य, पुरद्वार, याज्ञवल्क्यस्मृति, सुसंस्कृत, तण्डुलकण्डन
сборка мебели, литовский словарь
    Яндекс.Метрика
    словарь санскрита 2009-2012 ©LingvoKit